TRAVELLINO PONUDA

IZLET U TEMIŠVAR


Polasci:  SVAKE SUBOTE!!!!!!Novembar   14.11.   21.11.   28.11.  

Decembar   05.12.   12.12.   19.12. - VELIKE BOŽIĆNE RASPRODAJE


TEMIŠVAR (rumunski: Timişoara, mađ. Temesvár, nem. Temeschburg / Temesvar) je grad u Rumuniji. Najveći je grad Banata, leži na reci Begej i sedište je Županije Tamiš. Sa 412.753 stanovnika Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Temišvar je poznat i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i najveći  kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Najviše srpskog življa okupljeno je upravo u Temišvaru, gde inače postoje mnoge kulturne ustanove koje ih zbližavaju. U Temišvaru se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Saveza Srba u Rumuniji, a takođe se ovde izdaje i srpski nedeljnik „Naša reč“. Grad se naziva i „Malim Bečom“, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča.

Polazak iz Beograda, sa glavne Lastine stanice (dolazni peroni) u 5.30 časova. Vožnja do i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u Temišvar (Timişoara), najveći  i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra  (sagrađeno 1872. godine; arh. Fellner i Helmer, projektanti pozorišnih zdanja širom Evrope), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije (1946. god.; arh. Ioan Traianescu), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine) te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine (autor većine tih zdanja arh. László Székely); Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u baroknom stilu, arh. Pietro del Bonzo), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii),  na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. god.; arh. Joseph Emanuel Fischer von Erlach), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine). Poseta srpskoj sabornoj crkvi, u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada.
Slobodno vreme za individualnu šetnju, obilazak tržnog centra Lulius mall gde za vreme Oktobar festa možete da probate autentične bavarske kobasice i pivo na štandovima ispred tržnog centra. i Oko 18 časova polazak ka Beogradu. Dolazak u kasnim večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA: 2.500 din   sniženo 1.200 din

deca  do 12 godina 1.100 din


Aranžman obuhvata:
- prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji od 16-87 sedista / mesta se određuju prema prijavi
- razgledanje Temišvara sa vodičem
- usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
- troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
- individualne troškove
- medjunarodno zdravstveno osiguranje 
do 17 god – 65 din, od 18 do 69 god – 130 din,od 70 do 83 god – 260 din

Način plaćanja:
- gotovinski  isplaćeno 7 dana pre putovanja
- platnim karticama VISA,DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO


Organizator putovanja TRAVELLINO   licenca OTP 26/2010

Cenovnik br.3. od 15.10.2015

POSEBNE NAPOMENE:

·  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave

·  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje nausputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta iuslova na putu.

·  Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

·  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je svepodređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

·  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđenakoličina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

·  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnicapredviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa nagraničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

·  Organizator putovanja zadržava pravo promene programaputovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama,gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

·  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržavapravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenihprogramom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimoda uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznikana određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica,restorana, muzeja... ne rade.

·  Dužina trajanja slobodnog vremenaza individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnihokolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska idaljeg rasporeda u aranžmanu)

·  Putnicima koji imaju za cilj posetemuzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istihi da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

· Oznaka kategorije hotela u programuje zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatoraputovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoruputovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

· U smeštajne objekte se ulazi prvogdana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), anapuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnijedo 09:00 časova. Svaki hotelima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je,pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje ukojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imenahotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. Uslučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, azamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisuprograma.

· Opisi smeštajnih objekata suinformativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okvirusmeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer toisključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta sudostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnostinekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef,parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)

·  Organizatorputovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi odrecepcije smeštajnog objekta.

·  Zahtevi zakonektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupniautobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba injihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj isl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

· Smeštaj na grupnim aranžmanimaovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajemnamenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, atreći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

·  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnomvremenu zemlje u kojoj se boravi.

· Potpisnikugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnikeupoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kaoi Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

·  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenusaglasnost roditelja.

· Medjunarodno putno zdravstvenoosiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da istoposedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost zaeventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole udržavama kroz koje prolazite.

·   Organizator putovanjanije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisudržavljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje ukoju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU(potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde osmeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili uambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija nesnosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz nateritoriju EU.

·   Za sve informacijedate usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

·  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS porukusa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajteagenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

what makes husbands cheat click here what makes husbands cheat
women cheat because read my wife cheated on me now what